artist left-side
artist right-side

Chính sách Sở hữu trí tuệ

ĐIỀU KHOẢN VỀ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Vui lòng đọc kỹ các Điều khoản sử dụng này vì các Điều khoản này quản lý việc bạn sử dụng (bao gồm truy cập vào) dịch vụ của Công ty Cổ phần Diijam Việt Nam ("Công ty") để phát trực tiếp nhạc và nội dung khác, bao gồm tất cả các trang web và ứng dụng phần mềm của chúng tôi, kết hợp hoặc liên kết với các Điều khoản này (gọi chung là "Dịch vụ DIIJAM") và bất kỳ bản nhạc, video hoặc tài liệu nào khác được cung cấp thông qua Dịch vụ DIIJAM ("Nội dung").

Bằng cách đăng ký hoặc sử dụng Dịch vụ DIIJAM, bạn đồng ý với các Điều khoản này. Nếu bạn không đồng ý với các Điều khoản này, bạn không được sử dụng Dịch vụ DIIJAM hoặc truy cập bất kỳ Nội dung nào.

I. Nhà cung cấp dịch vụ

Các Điều khoản này là điều khoản giữa bạn và Công ty Cổ phần Diijam Việt Nam, trụ sở tại Tầng 4, Tòa Nhà N01 - T4, KĐT Ngoại Giao Đoàn, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam

II. Nội dung bạn đăng trên Dịch vụ DIIJAM

Người dùng Dịch vụ DIIJAM có thể đăng, tải lên hoặc đóng góp nội dung vào Dịch vụ DIIJAM ("Nội dung người dùng"). Nội dung người dùng bao gồm tất cả thông tin, tài liệu và nội dung khác được thêm vào, tạo, tải lên, gửi, phân phối, hoặc được đăng lên Dịch vụ DIIJAM bởi người dùng.

Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm cho tất cả Nội dung người dùng mà bạn đăng.

Bạn cam kết rằng, đối với bất kỳ Nội dung người dùng nào mà bạn đăng trên Dịch vụ DIIJAM:

 1. bạn sở hữu hoặc có quyền đăng Nội dung người dùng đó;
 2. Nội dung người dùng đó:
  1. Không vi phạm các Điều khoản này, luật pháp hiện hành, hoặc quyền sở hữu trí tuệ hoặc các quyền khác của bất kỳ bên thứ ba nào; hoặc
  2. Nội dung người dùng như vậy không ngụ ý rằng Công ty hoặc bất kỳ nghệ sĩ, ban nhạc, hãng đĩa hoặc cá nhân hoặc chủ thể nào khác có bất kỳ liên kết hoặc sự ủng hộ nào đối với bạn hoặc Nội dung người dùng của bạn (mà không có sự đồng ý trước rõ ràng bằng văn bản từ Công ty hoặc cá nhân hay chủ thể đó).

Khi đăng hoặc chia sẻ Nội dung người dùng hoặc thông tin khác trên Dịch vụ DIIJAM, vui lòng lưu ý rằng nội dung và thông tin khác sẽ được truy cập công khai, người khác có thể sử dụng và chia sẻ lại trên Dịch vụ DIIJAM và trên web, vì vậy hãy thận trọng khi đăng hoặc chia sẻ trên Dịch vụ DIIJAM và lưu ý đến cài đặt tài khoản của bạn. Công ty không chịu trách nhiệm về những gì bạn hoặc những người khác đăng hoặc chia sẻ trên Dịch vụ DIIJAM.

III. Nhà cung cấp dịch vụ

Các Điều khoản này là điều khoản giữa bạn và Công ty Cổ phần Diijam Việt Nam, trụ sở tại Tầng 4, Tòa Nhà N01 - T4, KĐT Ngoại Giao Đoàn, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam

IV. Khiếu nại vi phạm

DIIJAM tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ. Nếu bạn tin rằng bất kỳ Nội dung nào vi phạm quyền bản quyền của bạn, vui lòng liên hệ:

Công ty Cổ phần Diijam Việt Nam
Trụ sở chính: Tầng 4, Tòa Nhà N01 - T4 KĐT Ngoại Giao Đoàn, Phường Xuân Tảo,
Quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội
Số điện thoại: 0367845606
Email: [email protected]

A. Quy trình của DIIJAM gỡ bỏ hoặc ngăn chặn việc truy nhập tới nội dung thông tin số khi nhận được yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền
 1. DIIJAM gỡ bỏ hoặc ngăn chặn việc truy nhập tới nội dung thông tin số xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan không chậm hơn 24 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền xử lý hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan quy định tại Điều 200 của Luật Sở hữu trí tuệ hoặc cơ quan chuyên môn quản lý nhà nước về quyền tác giả, quyền liên quan của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đồng thời thông báo cho bên có nội dung thông tin số bị gỡ bỏ hoặc ngăn chặn việc truy nhập.
  DIIJAM báo cáo kết quả thực hiện cho cơ quan đã gửi yêu cầu và cơ quan chuyên môn quản lý nhà nước về quyền tác giả, quyền liên quan của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chậm nhất là 24 giờ sau khi xử lý yêu cầu.
  Việc thông báo, báo cáo quy định tại khoản này được thực hiện bằng hình thức gửi văn bản, gửi thư điện tử hoặc hình thức tương tự khác.

 2. Trường hợp bên có nội dung thông tin số bị gỡ bỏ hoặc ngăn chặn việc truy nhập phản đối yêu cầu gỡ bỏ hoặc ngăn chặn việc truy nhập có thể thực hiện trình tự, thủ tục khiếu nại, tố cáo, khởi kiện theo quy định pháp luật đối với quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

B. Quy trình của DIIJAM gỡ bỏ hoặc ngăn chặn việc truy nhập tới nội dung thông tin số khi nhận được yêu cầu của chủ thể quyền tác giả, quyền liên quan
 1. Khi nhận được yêu cầu từ chủ thể quyền tác giả, quyền liên quan (sau đây gọi là “bên yêu cầu”) kèm theo tài liệu, chứng cứ chứng minh quy định tại khoản 4 thông qua công cụ tiếp nhận yêu cầu gỡ bỏ hoặc ngăn chặn việc truy nhập tới nội dung thông tin số xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan (đăng tải tại địa chỉ https://diijam.vn/copyright-policy):
  1. Trong vòng 72 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu, DIIJAM tạm gỡ bỏ hoặc ngăn chặn việc truy nhập tới nội dung thông tin số được yêu cầu gỡ bỏ hoặc ngăn chặn và phải thông báo cho bên yêu cầu và bên có nội dung thông tin số bị yêu cầu gỡ bỏ hoặc ngăn chặn (sau đây gọi là “bên bị yêu cầu”) về việc đã tạm gỡ bỏ hoặc ngăn chặn việc truy nhập tới nội dung thông tin số đó kèm theo tài liệu, chứng cứ chứng minh do bên yêu cầu cung cấp quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và e khoản 4;

  2. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày tạm gỡ bỏ hoặc ngăn chặn việc truy nhập tới nội dung thông tin số và thông báo theo quy định tại điểm a khoản này, DIIJAM gỡ bỏ hoặc ngăn chặn việc truy nhập tới nội dung thông tin số đó nếu không nhận được thông báo yêu cầu phản đối việc tạm gỡ bỏ hoặc ngăn chặn việc truy nhập tới nội dung thông tin số kèm theo tài liệu, chứng cứ chứng minh do bên bị yêu cầu cung cấp quy định tại các điểm a, b, c, đ và e khoản 4; trường hợp DIIJAM nhận được thông báo yêu cầu phản đối việc tạm gỡ bỏ hoặc ngăn chặn việc truy nhập tới nội dung thông tin số kèm theo tài liệu, chứng cứ chứng minh do bên bị yêu cầu cung cấp quy định tại các điểm a, b, c, đ và e khoản 4, trong vòng 72 giờ, DIIJAM khôi phục lại nội dung thông tin số đã bị gỡ bỏ hoặc ngăn chặn đồng thời chuyển tiếp cho bên yêu cầu văn bản yêu cầu phản đối kèm theo tài liệu, chứng cứ chứng minh do bên bị yêu cầu cung cấp;

  3. Kể từ khi chuyển tiếp tài liệu, chứng cứ cho bên yêu cầu theo quy định tại điểm b khoản này mà bên yêu cầu hoặc bên bị yêu cầu không tiến hành khởi kiện dân sự hoặc yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý hành vi xâm phạm hoặc Tòa án hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền không quyết định thụ lý đơn theo quy định của pháp luật thì DIIJAM duy trì khôi phục nội dung thông tin số đã bị gỡ bỏ hoặc ngăn chặn.
   Trường hợp Tòa án hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định thụ lý đơn của bên yêu cầu hoặc bên bị yêu cầu thì DIIJAM thực hiện theo quyết định của Tòa án hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

 2. Đối với nội dung thông tin số được phát trực tiếp theo thời gian thực, trường hợp chủ thể quyền tác giả, quyền liên quan chủ động cung cấp tài liệu, chứng cứ chứng minh quy định tại các điểm a, b, c và e khoản 4 tới DIIJAM trước khi phát trực tiếp tối thiểu 24 giờ nhằm ngăn chặn, phòng ngừa hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan trên môi trường mạng viễn thông và mạng Internet thì DIIJAM thực hiện như sau:
  1. Ngay lập tức tạm gỡ bỏ hoặc ngăn chặn việc truy nhập tới nội dung thông tin số khi nhận được yêu cầu gỡ bỏ hoặc ngăn chặn việc truy nhập tới nội dung thông tin số được yêu cầu gỡ bỏ hoặc ngăn chặn. DIIJAM thông báo cho bên yêu cầu và bên bị yêu cầu về việc đã tạm gỡ bỏ hoặc ngăn chặn việc truy nhập tới nội dung thông tin số đó kèm theo tài liệu, chứng cứ chứng minh do bên yêu cầu đã cung cấp;
  2. Tiếp tục thực hiện theo quy định tại các điểm b và c khoản 1.
 3. Việc thông báo, gửi, chuyển tiếp tài liệu chứng cứ, chứng minh của DIIJAM, bên yêu cầu và bên bị yêu cầu quy định tại khoản 1 được thực hiện bằng hình thức gửi thư điện tử hoặc hình thức tương tự khác.
 4. Tài liệu, chứng cứ chứng minh quy định tại khoản 1 bao gồm:
  1. Thông tin của bên yêu cầu hoặc bên bị yêu cầu: Tên; địa chỉ hiện tại; địa chỉ thư điện tử; số điện thoại liên hệ; số giấy chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu đối với cá nhân; số đăng ký doanh nghiệp, quyết định thành lập hoặc giấy phép thành lập đối với tổ chức;
  2. Chứng cứ chứng minh chủ thể quyền (theo quy định tại Điều 77 của Nghị định số 17/2023/NĐ-CP ngày 26/04/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả) và cam kết chịu trách nhiệm về tính hợp pháp của hồ sơ;
  3. Văn bản được ký số của bên yêu cầu hoặc bên bị yêu cầu cam kết chịu mọi trách nhiệm pháp lý với yêu cầu gỡ bỏ, ngăn chặn hoặc phản đối của mình, kể cả trách nhiệm bồi thường toàn bộ thiệt hại cho các bên liên quan nếu có thiệt hại xảy ra;
  4. Chứng cứ chứng minh xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan (theo quy định tại Điều 78 của Nghị định số 17/2023/NĐ-CP ngày 26/04/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả) và thiệt hại xảy ra;
  5. Bên yêu cầu phải cung cấp thông tin về vị trí, đường link dẫn đến nội dung thông tin số xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan và mô tả nội dung xâm phạm. Bên bị yêu cầu phải cung cấp thông tin về vị trí, đường link dẫn đến nội dung thông tin số đang bị tạm gỡ bỏ hoặc ngăn chặn;
  6. Văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật trong trường hợp bên yêu cầu hoặc bên bị yêu cầu là bên được ủy quyền.
 5. Bất cứ bên nào có hành vi cung cấp tài liệu, chứng cứ chứng minh sai sự thật xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của bên liên quan khác thì phải chịu trách nhiệm pháp lý tương ứng theo quy định của pháp luật.
V. Bồi thường

Bạn đồng ý bồi thường và giữ cho Công ty tránh khỏi và không chịu bất kỳ tổn thất trực tiếp nào có thể dự đoán được, thiệt hại và chi phí hợp lý (bao gồm phí và chi phí luật sư hợp lý) bị tổn hại hoặc phải chịu do DIIJAM phát sinh từ hoặc liên quan đến: (1) vi phạm bất kỳ Điều khoản nào; (2) Nội dung người dùng mà bạn đăng tải hoặc đóng góp theo bất kỳ cách nào khác; (3) bất kỳ hoạt động nào mà bạn tham gia hoặc thông qua Dịch vụ DIIJAM; và (4) việc bạn vi phạm bất kỳ luật pháp nào hoặc các quyền của bên thứ ba.

VI. Hiệu lực từng phần và miễn trừ

Trừ khi có quy định khác trong các Điều khoản này, nếu bất kỳ điều khoản nào của các Điều khoản này bị coi là không hợp lệ hoặc không thể thực thi vì bất kỳ lý do nào hoặc ở bất kỳ mức độ nào, các điều khoản còn lại của các Điều khoản này sẽ không bị ảnh hưởng và việc áp dụng điều khoản đó sẽ được thực thi trong phạm vi luật pháp cho phép.