artist left-side
artist right-side

Chính sách Sở hữu trí tuệ

ĐIỀU KHOẢN VỀ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Vui lòng đọc kỹ các Điều khoản sử dụng này vì các Điều khoản này quản lý việc bạn sử dụng (bao gồm truy cập vào) dịch vụ của Công ty Cổ phần Diijam Việt Nam ("Công ty") để phát trực tiếp nhạc và nội dung khác, bao gồm tất cả các trang web và ứng dụng phần mềm của chúng tôi, kết hợp hoặc liên kết với các Điều khoản này (gọi chung là "Dịch vụ DIIJAM") và bất kỳ bản nhạc, video hoặc tài liệu nào khác được cung cấp thông qua Dịch vụ DIIJAM ("Nội dung").

Bằng cách đăng ký hoặc sử dụng Dịch vụ DIIJAM, bạn đồng ý với các Điều khoản này. Nếu bạn không đồng ý với các Điều khoản này, bạn không được sử dụng Dịch vụ DIIJAM hoặc truy cập bất kỳ Nội dung nào.

I. Nhà cung cấp dịch vụ

Các Điều khoản này là điều khoản giữa bạn và Công ty Cổ phần Diijam Việt Nam, trụ sở tại Tầng 4, Tòa Nhà N01 - T4, KĐT Ngoại Giao Đoàn, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam

I. Nhà cung cấp dịch vụ

Các Điều khoản này là điều khoản giữa bạn và Công ty Cổ phần Diijam Việt Nam, trụ sở tại Tầng 4, Tòa Nhà N01 - T4, KĐT Ngoại Giao Đoàn, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam

II. Nội dung bạn đăng trên Dịch vụ DIIJAM

Người dùng Dịch vụ DIIJAM có thể đăng, tải lên hoặc đóng góp nội dung vào Dịch vụ DIIJAM ("Nội dung người dùng"). Nội dung người dùng bao gồm tất cả thông tin, tài liệu và nội dung khác được thêm vào, tạo, tải lên, gửi, phân phối, hoặc được đăng lên Dịch vụ DIIJAM bởi người dùng.

Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm cho tất cả Nội dung người dùng mà bạn đăng.

Bạn cam kết rằng, đối với bất kỳ Nội dung người dùng nào mà bạn đăng trên Dịch vụ DIIJAM:

  1. bạn sở hữu hoặc có quyền đăng Nội dung người dùng đó;
  2. Nội dung người dùng đó:
    1. Không vi phạm các Điều khoản này, luật pháp hiện hành, hoặc quyền sở hữu trí tuệ hoặc các quyền khác của bất kỳ bên thứ ba nào; hoặc
    2. Nội dung người dùng như vậy không ngụ ý rằng Công ty hoặc bất kỳ nghệ sĩ, ban nhạc, hãng đĩa hoặc cá nhân hoặc chủ thể nào khác có bất kỳ liên kết hoặc sự ủng hộ nào đối với bạn hoặc Nội dung người dùng của bạn (mà không có sự đồng ý trước rõ ràng bằng văn bản từ Công ty hoặc cá nhân hay chủ thể đó).

Khi đăng hoặc chia sẻ Nội dung người dùng hoặc thông tin khác trên Dịch vụ DIIJAM, vui lòng lưu ý rằng nội dung và thông tin khác sẽ được truy cập công khai, người khác có thể sử dụng và chia sẻ lại trên Dịch vụ DIIJAM và trên web, vì vậy hãy thận trọng khi đăng hoặc chia sẻ trên Dịch vụ DIIJAM và lưu ý đến cài đặt tài khoản của bạn. Công ty không chịu trách nhiệm về những gì bạn hoặc những người khác đăng hoặc chia sẻ trên Dịch vụ DIIJAM.

III. Nhà cung cấp dịch vụ

Các Điều khoản này là điều khoản giữa bạn và Công ty Cổ phần Diijam Việt Nam, trụ sở tại Tầng 4, Tòa Nhà N01 - T4, KĐT Ngoại Giao Đoàn, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam

IV. Khiếu nại vi phạm

DIIJAM tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ. Nếu bạn tin rằng bất kỳ Nội dung nào vi phạm quyền bản quyền của bạn, vui lòng liên hệ:

Công ty Cổ phần Diijam Việt Nam
Trụ sở chính: Tầng 4, Tòa Nhà N01 - T4 KĐT Ngoại Giao Đoàn, Phường Xuân Tảo,
Quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội
Số điện thoại: 0367845606
Email: [email protected]

V. Bồi thường

Bạn đồng ý bồi thường và giữ cho Công ty tránh khỏi và không chịu bất kỳ tổn thất trực tiếp nào có thể dự đoán được, thiệt hại và chi phí hợp lý (bao gồm phí và chi phí luật sư hợp lý) bị tổn hại hoặc phải chịu do DIIJAM phát sinh từ hoặc liên quan đến: (1) vi phạm bất kỳ Điều khoản nào; (2) Nội dung người dùng mà bạn đăng tải hoặc đóng góp theo bất kỳ cách nào khác; (3) bất kỳ hoạt động nào mà bạn tham gia hoặc thông qua Dịch vụ DIIJAM; và (4) việc bạn vi phạm bất kỳ luật pháp nào hoặc các quyền của bên thứ ba.

VI. Hiệu lực từng phần và miễn trừ

Trừ khi có quy định khác trong các Điều khoản này, nếu bất kỳ điều khoản nào của các Điều khoản này bị coi là không hợp lệ hoặc không thể thực thi vì bất kỳ lý do nào hoặc ở bất kỳ mức độ nào, các điều khoản còn lại của các Điều khoản này sẽ không bị ảnh hưởng và việc áp dụng điều khoản đó sẽ được thực thi trong phạm vi luật pháp cho phép.